PROJMAN 2

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Projektového řízení". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.6.05

Projektový management v jednání konference SI 2005

Konference SI 2005 byla zaměřena na využití potenciálu ICT pro zvýšení výkonnosti a efektivnosti firem a institucí. Tomu odpovídá i zvýšení pozornosti otázkám projektového řízení.
Jednání SI 2005 poskytlo náměty pro různé oblasti řízení informatiky. Prostudování tohoto bohatství bude chtít poměrně dost času. Pro první představu o tom, jak se v jednání SI 2005 problematika PM projevila, uvádím zatím alespoň seznam přednášek, které mi nabídl vyhledávací systém obsažený na CD s elektronickou verzí sborníku po zadání klíčového slova "projekt":
1. Poznámky k vedení větších projektů vývoje software
2. Intranetová podpora rozsáhlých projektů - příkladová studie z prostředí veřejné správy
3. Projekt transformace provozu České pojišťovny pro centrální zpracování s využitím digitálních dokumentů
4. Základní objekty metodického rámce pro řízení a koordinaci projektů IS/ICT
5. IT podpora řízení zdrojů, portfolia a rizik se zaměřením na řízení IT
6. Jak uřídit slabě strukturované a komplexní projekty?
7. Zajistí správně vybraný nástroj úspěšné dokončení Vašeho projektu?
8. METROPOLIS - moderní koncepce integrovaného informačního systému
9. Řízení outsourcovaných ICT služeb ve velké skupině
Vzhledem k výrazně praktické orientaci letošní konference SI jsem se rozhodl výstupy konference prostudovat důkladněji než jiná léta. V tomto weblogu Vás budu informovat o tom, co mne zejména zaujalo.
Poznámka: využijte možnost nastavení RSS čtečky pro sledování této stránky.

ITIL, COBIT a SOX v jednání konference SI 2005

Skončila konference SI 2005.
Jako každý rok, tak i letos nám dala příležitost k zamyšlení nad celou řadou aktuálních témat. Hlavním záměrem letošní konference bylo ukázat nejen možnosti nových technologií, ale zejména způsob a cesty, jak tento potenciál využít pro dosažení zásadních ekonomických a podnikatelských úspěchů. Tomu napovídal i její podtitul - "Řízení moderní organizace s podporou informačních technologií".
Zadáte-li v elektronické verzi sborníku klíčová slova ITIL, COBIT nebo SOX, nabídnou se 3 přednášky. Uvádím alespoň jejich názvy a převzaté anotace:
1. Nástroje pro řízení informatických služeb,procesů a zdrojů
V této přednášce byly vymezeny základní kategorie nástrojů podporujících řízení informatických služeba procesů, s rozdělením do provozní, taktické a strategické úrovně. Byly diskutovány základní vazbymezi jednotlivými úrovněmi i hlavní problémové oblasti.
2. Vliv legislativy BS15000 a SOX na správu služeb (ITSM)
V přednášce se rozebíraly poslední legislativní trendy v oblasti správy služeb v informačníchtechnologiích (ITSM) jako je britský národní standard BS 15000 či americký zákon (Sarbanes-OxleyAct (SOX). Autor probral problematiku, pro koho tyto standardy platí a jak moc jsou závazné. Odhaduje jejich dopad na Evropu a ČR. Autor probírá dopady zavádění těchto standardů na tradičníoddělení IT a způsob, jak se bude měnit přístup k implementaci procesů v oblasti ITSM. Autor nakonci článku uvádí obvyklé chyby a přínosy pro firmy, které se touto nelehkou cestou vydají.
3. Process Governance SystemSpolečnosti zavádí systémy pro řízení a správu procesů (Process Governance System) za účelem systémového propojení mezi cíli řízení a podnikovými procesy a zdroji. V přednášce byly identifikovány a analyzovány principy systémů pro řízení a správu procesů. Dále byly rozebrány tři dnes nejvícepoužívané přístupy pro vytváření těchto systémů – systém plánování a monitorování výkonnosti procesů, procesní systém managementu jakosti dle ISO norem řady 9000 a COBIT od IT GovernanceInstitute.
Pokud během studia obsáhlého sborníku ( obsahujícího 66 přípěvků ) objevím podstatné myšlenky spojené s hlavním tématem tohoto weblogu, opublikuji další informaci.
Problematice ITSM - ITIL - COBIT se věnuje hojně navštěvovaný weblog na adrese
www.akamonitor.cz/ITIL/